Kryteria oceny pracy pisemnej

Prace przesłane na I etap projektu będą oceniane wg następujących kryteriów:
Kryteria formalne:
 • czas działania bohaterów, odpowiadający warunkom konkursu,
 • rodzaj prowadzonej działalności przez opisywanych bohaterów, odpowiadający warunkom konkursu,
 • zgodna z regulaminem forma pracy konkursowej zawierająca wszystkie wymagane elementy,
 • data wpływu pracy konkursowej
 • dostarczenie pracy zarówno w formie materialnej, jak i cyfrowej.

Kryteria merytoryczne:

 • oryginalność tematyki pracy,
 • ciekawie napisana historia,
 • samodzielność intelektualna uczniów / z uwzględnieniem poziomu edukacyjnego/
 • poprawność merytoryczna pracy,
 • zastosowanie warsztatu historycznego w tym poprawna analiza źródeł historycznych z uwzględnieniem krytyki źródeł,
 • sposób interpretacji wiadomości zdobytych na podstawie źródeł
 • prawidłowość zastosowania aparatu krytycznego /obecność przypisów, bibliografii/,
 • bogactwo i oryginalność wykorzystanych materiałów,
 • prawidłowość struktury pracy /zachowanie właściwych proporcji pracy/,
 • ocena kryteriów doboru opisywanej postaci ze względu na interesujące koleje losów bohatera oraz fakt przywrócenia pamięci zbiorowej osób zapomnianych staranność prezentacji materiału,
 • poprawność językowa,
 • estetyka i forma plastyczna pracy.
Istotnym elementem oceny prac jest przekładalność przedstawionego materiału na język filmowy.